Eksport towarów

Z eksportem towarów mamy do czynienia, gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza obszar Unii Europejskiej, zostanie potwierdzony przez Urząd Celny wyjścia. Mówiąc tutaj Urząd Celny wyjścia, mamy na myśli tutaj ostatni urząd, który wydał potwierdzenie wywozu towarów z terytorium Wspólnoty Europejskiej. Do takich usług eksportowych możemy więc zaliczyć wywóz towarów do USA, czy też Rosji. Eksportem więc nie możemy nazwać przewozu towarów, do Francji, czy Niemiec.

Eksport towarów więc ma miejsce, w przypadku wywozu towarów do krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej, ale nie koniecznie na rzecz tych państw. Certyfikat BRC od GQcert. Następuje on w celu wykonania czynności takich jak na przykład przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, na inny podmiot. Żeby można było więc uznać przewóz towarów, jako eksport, to muszą zostać spełnione także konkretne warunki. Do warunków tych zaliczamy:

  • podatnik, oprócz posiadania dokumentu celnego lub potwierdzenia, które zostało wystawione przez wewnętrzny urząd celny w Unii Europejskiej, powinien posiadać także potwierdzenie wywozu towarów przez urząd celny wyjścia. Potwierdzenie takie musi zostać wystawione przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione poza teren Wspólnoty Europejskiej,
  • wywóz towarów w ramach eksportu musi być wykonany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, eksportem dla celów VAT nazywamy wywóz towarów na terytoria poza Unią Europejską wyłącznie z terytorium Wspólnoty Europejskiej,
  • wywóz towarów w ramach eksportu musi zostać on zrealizowany przez podmioty ściśle określone, a należą do nich : dostawca, lub podmiot działający w jego imieniu ( jest to tak zwany eksport bezpośredni ) lub też przez nabywcę, którego siedziba znajduje się poza terytorium naszego kraju, lub podmiot działający w jego imieniu ( jest to wtedy eksport pośredni ).

Nawiązując tutaj do eksportu pośredniego, którym nazywamy wywóz towarów poza teren Unii Europejskiej przez nabywcę, który ma siedzibę poza terytorium kraju, bądź w jego imieniu, warto wspomnieć iż przewóz towarów przez podatnika VAT zarejestrowanego w Polsce, do własnego sklepu lub magazynu, który zlokalizowany jest poza terytorium Unii Europejskiej nie jest uznawany za eksport towarów.

Z eksportem towarów nie mamy również do czynienia w przypadku, gdy następuje wywóz towarów poza granice Wspólnoty Europejskiej, nie wiążący się z przeniesieniem prawa rozporządzania towarami jak właściciel oraz nie miała miejsca żadna inna czynność podlegająca opodatkowaniu.